تبلیغات
!!! هرچی دلت بخواد !!! - چیتان باجواب باحال تر از باحال

!!! هرچی دلت بخواد !!!

هر چی بخوای میتونی پیدا کنی

امروز می خواهم چند تا چیستان بگم یعنی چند تا که نه صد و چهل تا. 
پس چرامنتطری برو ادامه مطلب 

یکصدوچهل چیستان پرسشی
1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست
6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود
7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود
8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است
9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست
11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او
12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید
13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن
14-آن چیست من می روم واومی ماند
15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش
16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد
17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم
18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند
19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت
20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد
21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده
22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود
23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت
24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است
25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست
26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود
27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید
28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند
29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود
30-از قول من و تو قصه ها می گوید.آن چیست كه بی زبان سخن می گوید.بی پرده ز كار این و آن می گوید. با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب.بی هدف ره می برد با قلب خون
31- چیست آن ، كز چشمه ای آید برون.می شود از سنگ سختی سر نگون.مدتی بر دشت خشكی چون برفت.بیرون و درون شهر جایی دارد
32- آن چیست كه ارغوان قبایی دارد.مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولی ز یك پایه نگون
33- آن چیست كه روز می نماید شبگون.همچون دل عاشقان فرو ریزد خون.چون دست به او نهی زند اندازه فزون.اندر وسطش كشتی قیر اندوده
34- جامی است در او آب خوش و آسوده.بر جای نشسته و جهان پیموده.كشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان
35-آن چیست كه خودریسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد یكدیگر
36- چیست آن گرد گنبد بی در.رخش از آب دیده گردد تر. هر كه بگشاید این معما را.گاهی حلال و طیب .گاهی حرام مطلق
37- آن چیست گرد و كوچك ، آویز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد
38-آن چیست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظریف چون صنوبر دارد
39-آن چیست قبای زرد در بر دارد.تلخ است ولی طعمی چو شكر دارد زرد است و معطر آید به مشام.با هزاران سوار می گردد
40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم.آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یك سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه كه گاو است
41- سخت است نه كه سنگ.بیابان گرد است نه كه مرد است . تخم ریز است نه كه مرغ است.كلید آهنین قفلش گشاید
42- كدام است گنبدی كه در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزاید،هزاران بچه دارد در شكم بیش.كه ندارد به آشیانه قرار
43- چیست آن مرغ آتشین منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید.سرخ و سبز و سپید پوشیده
44- چیست آن لعبت پسندیده.با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو كاسه چوبین.رخت سیه و سبز كلاهی دارد
45- آن چیست كه در برگ پناهی دارد.من در عجبم كاین چه گناهی دارد؟ پوستش بكنند و سینه اش چاك كنند.گر آب تنی كنی، تنش آب شود
46- آن چیست كه در سه و قت كمیاب شود.گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه كند تا میرد.از خمی هر دو سر به هم دارد
47- این چه باشد كه پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال.پرنیان پیكر و آهن دل و فولاد پر است
48-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپاراست.كاندرین صحرا بدیدم یك عجایب جانور
49-یك معما از تو پرسم ای حكیم پر هنر.پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز
50- یك معما با تو دارم، ای حكیم با تمیز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
51-بلبل این باغم واین باغ بستان من است.هر كه حل كرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا.كه آتش در میان آب می گشت
52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت.دو اسم زنده دارد از دو حیوان
53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان.رعنا پسران شوخ و دلكش دارد
54- شیراز پری رخان مهوش دارد.بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار.نه در دارد نه دیوار و حصاری
55- عجایب گنبد والا تباری.درونش هست لشكر بیشماری .بنازم قدرت پروردگاری.پریرویان به بستان تازه دیدم
56- عجایب صنعت نادیده دیدم.به یك محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم.همه چادر سفید سینه بلوری
57- از آن بالا میاد یك دسته حوری.چون به سن سی رسد بچه شود!
58- دختری چهارده ساله بالغ شود.پرش سیب و گلابی
59-دستمال آبی آبی .چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
60- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی.لب تا لب آن میان زنجیر است
61- در خانه ما درخت انجیر است.آبش بخورم كه گوئیا چون شیر است! خنجر بكشم میانه را پاره كنم.اهل حقه تمام سر بسته
62- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو كشت دولت دروند
63-من خود كج و راستان زمن راست روند.از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه كنم خم كه و مه.زنده نبود تا نكنی زاتش بریان
64- چیزی چه بود مرده به یك كنج نهاده.سرش تا نبری نگوید خبر ؟
65-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر.صد پاره تنش بود ولی به یك پای نگون
66- آن چیست كه روز می نماید شبگون.همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز كنی تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظیر یكدگر است
67- آن چه باشد كه زرد مثل زر است.معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود.پای او غرق در دل خاك است
68- آن چه باشد كه سر بر افلاك است.گوشت شیرین و استخوان چاك است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه .اندر صف مردان خدا جا دارد
69- آن چیست كه جا به كوه و صحرا دارد.سیصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است
70- آن چیست كه پیك عاشقان است.رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند
71- چیست گردنده یی كه دم نزند.برف بارد و لیك دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود.اهل حقه ، تمام سر بسته
72- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یكدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
73- این چیست كه تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا كرده گناه روی او چون قیر است.جفتند ولی زهم جدایند
74- یك جفت كبوترند ابلق.از كالبدشان برون نیایند پرواز كنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
75- اژدری دیدم كه او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هردختری بنشسته باشد سی پسر.اندر كف مهوشان موزون گردد
76- آن چیست كز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوكهربا پیكر و آدم دم و فولاد سر است؟
77-آن چیست كه برسینه خصمش گذرست.بار دوم كه زاد جان آورد!
78- بار اول كه زاد بی جان بود.در یك گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست.آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر كه یخ بست او نبست
80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مكان و منزلش زیر زمینه!
81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش می زاری ، یخش می بنده
82- كاسه چینی،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!
83- نه در داره نه دریچه.چار تا داداش تو یه قوطی
84- قوطی قوطی. سمر قوطی.سفید كنم لباس و رخت
85- یه میخ دارم دو سنگ تخت.فوری میره پای تو
86- بالا یك و پایین دو.هی قر بزن هی قل بزن
87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو یه شیشه
88- اشیشه و مشیشه.آقا خوابیده دراز و باریك!
89- دالون دراز تنگ و باریك.چل عروس تو یه قوطی
90- چل قوطی چل بند قوطی.همه چادر سفید قوم كلونتر!
91- از اون بالا میاد یه گله دختر.گرده،نه گردكانه!
92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داری.یكیشو وردار!
93- دستمال انار ، پیش زن سالار.كسی رو ندارم بشمره!
94- سینی دارم پر گشواره.صداش نعره ی شیره
95- خودش دسته ی بیله
96- آن چیست كه روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
97- آن چیست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
98- آن چیست كه اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شكند اما اگر در دخمه ای افتد می شكند؟
99- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟
100- آن چیست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وایستاده؟
101- آن چیست كه من یكی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
102- آن چیست كه در دنیاست، دنیا هم دراوست؟
103- آن چیست كه تا اسمش را به زبان می رانی می شكند؟
104- آن چیست كه هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟
105- آن چیست كه هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟
106- آن كیست كه برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟
107- آن چیست كه ما تصور می كنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟
108- آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟
109- آن چیست كه من می روم و او می ماند؟
110- آن چیست كه بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه كه هست آشكار می سازد؟
111- آن چیست كه تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟
112- آن چه كشوری است كه در پیشانی ماست؟
113- آن چه كشوری است كه در چشم ماست؟
114- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم كوتاه تر می شود؟
115- آن چیست كه هر چه آن را بیشتر بكشیم بلند تر می شود؟
116- آن چیست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟
117- آن چیست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
118- آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟
119- آن كدام یك است كه دو نمی شود؟
120- آن كدام دو است كه سه نمی شود؟
121- آن كدام سه است كه چهار نمی شود؟
122- آن كدام چهار است كه پنج نمی شود؟
123- آن كدام پنج است كه شش نمی شود؟
124- آن كدام شش است كه هفت نمی شود؟
125- آن كدام هفت است كه هشت نمی شود؟
126- آن كدام هشت است كه نه نمی شود؟
127-آن كدام نه است كه ده نمی شود؟
128- آن كدام ده است كه یازده نمی شود؟
129- اون چی چیه كه روش نقرس ، زیرش طلا؟
130- اون چیه كه مال توهست ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش می بری؟
131- آن كدام درنده است كه آدم سرش را می خورد؟
132- آن چیست كه در میان (گربه) ، ماهی است؟
133- منظور از خروس بیوه چیست؟
134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟
135- آن چیست كه پر و خالیش یك وزن دارد؟
136- خداوند متعال چه می خورد ، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟
137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟
139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟
140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود

.

.

 

 1-نوار 2-ده نفر 3-موج 4-دتدان 5-لاک پشت 6- غاز7-ناودان 8-ساعت پاندول دار 9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی 10-لامپ11-شمع 12-قلم نی 13-ادویه 14-ردپا 15-انار 16-سال ماه شب وروز 17-شیرمادر 18-خواب 19-سایه 20-رسالت پیغمبری 21-سطح رودخانه نیل 22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود 23-بهشت 24-نقطه 25-راز 26-قیجی 27-حرف ق 28-نیش 29- مدرسه 30- كتاب 31-اشك چشم 32-چغندر 33-شاه توت یا توت سیاه 34- چشم 35-عنكبوت 36- پیاز 37- انگور 38-خربزه 39-لیمو شیرین 40-ماه و ستارگان و خورشید 41- لاكپشت 42-هندوانه 43- قلیان 44- پسته 45- بادمجان 46- برف و یخ 47- نعل اسب 48- هوا پیما 49- ملخ 50- ماه 51- شمع 52- سماور53- خر بزه 54-شراب 55- خشخاش 56- انار 57- كبوتر 58- ماه 59- آسمان و ستارگان 60- هندوانه 61- نارگیل 62- انار 63- كمان 64-شمع 65- نامه66- شاتوت 67- هویچ یا زردك 68- نخل 69- شیر به حروف ابجد 70- نسیم-باد 71-آسیاب 72- انار 73- سر قلیان 74- زمین و ماه 75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 76- حنا 77-تبرزین 78- تخم مرغ 79- تخم مرغ 80- باد 81- مار 82- تخم مرغ 83- انار 84- گردو 85- دست تاس( آسیاب دستی ) 86- شلوار 87- قلیان 88- تخم مرغ 89- شمشیر به همراه غلاف 90- قوطی كبریت 91- كبوتر های سفید 92- سكه ، اشرفی 93- آتش در منقل 94- آسمان و ستارگان 95-تفنگ 96- كفش 97- مرگ 98- تخمه 99- انسان در دوران زندگی 100- آفتابه 101- نقطه 102- چشم 103- سكوت 104- آبكش 105- سایه خود ما 106- سوزن 107- غصه 108- خواب 109- جای پا 110- آینه 111- نامه درون پاكت 112- چین 113- كره 114- سیگار 115- خط 116- حرف واو 117- نقطه 118- دوست و دشمن 119- خدا 120- شب و روز 121- ماه های فصل و اضلاع مثلث 122- چهار فصل 123- پنجه دست و پا 124- شش دانگ هر چیز 125- هفت طبقه آسمان و ایام هفته 126- هشت پا 127- اعداد یك رقمی 128-انگشتان دست و دهگان 129- تخم مرغ 130- اسم 131- شیر 132- گرمابه 133- خروس بدون حرف واو است كه خرس می شود134- چینی می شكند ، اما ژاپنی نمی شكند. 135- نوار كاست و ویدئو 136- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست 137- بیست تا 138- دوچرخه 139- حنا 140- شقایق

طبقه بندی: خنده،

[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 02:54 ب.ظ ] [ الهام هنرکار ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه